ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
 
§ 1
1. Koło przyjmuje nazwę: Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów, dalej zwanym jako "Koło" lub "SKAP".
2. Oficjalna nazwa w języku angielskim: Student Association for Vehicle Aerodynamics.
 
§ 2
SKAP działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
 
§ 3
SKAP opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.
 
§ 4
SKAP może współpracować z jednostkami naukowymi krajowymi lub międzynarodowymi o podobnym profilu działalności.
 
§5
SKAP zostaje powołane na czas nieograniczony.
 
§6
Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.
 
§7
Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Cele i sposoby ich realizacji
 
§ 8
SKAP jest podstawowym ogniwem studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, a jego głównym zadaniem jest aktywny udział w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez:
1) wzbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i kształtowanie atmosfery nauki; w toku regularnych studiów;
2) kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobywanej
3) kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów
4) rozwijanie zainteresowań współczesną i nowoczesną nauką i techniką w obszarze naukowych; mechaniki i budowy maszyn oraz aerodynamiki i obszarach związanych z tymi dziedzinami;
5) działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.
 
§ 9
 
SKAP realizuje powyższe cele poprzez:
1) organizowanie seminariów, konferencji naukowych i kursów;
2) prowadzenie różnorodnych prac badawczych;
3) udział w zawodach projektowych oraz w innych imprezach naukowych;
4) współpracę z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki w kraju i za granicą;
5) organizowanie obozów integracyjnych dla członków Koła Naukowego;
6) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.

 
ROZDZIAŁ III
 
Członkostwo w Kole Naukowym oraz prawa i obowiązki Członka Koła
 
§ 10
 
SKAP zrzesza członków zwyczajnych i honorowych.
 
§ 11
 
Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej wykazujący zainteresowanie naukowe, deklarujący chęć realizacji celów Koła Naukowego.
 
§ 12
 
Członkiem honorowym Koła może zostać każda osoba nie wymieniona w § 11, będąca studentem lub doktorantem Politechniki Warszawskiej, deklarująca chęć realizacji celów Koła Naukowego.
 
§ 13
 
Osobą Wspierającą Koło może zostać każda osoba nie wymieniona w § 11 i § 12, deklarująca chęć realizacji celów Koła Naukowego.
 
§ 14
 
Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła, podjętej po rozpatrzeniu wniosku osoby zainteresowanej.
 
§ 15
 
Członkostwo ustaje na skutek wykreślenia dokonanego przez Zarząd Koła:
 
1) na wniosek zainteresowanego Członka Koła lub Rady Koła, jeśli podjęta została uchwała, o której mowa w §33,
 
2) w przypadku utraty przez Członka Koła statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej;
 
3) postępowania Członka Koła sprzecznego z niniejszym Regulaminem bądź Statutem Politechniki Warszawskiej;
 
4) postępowania Członka Koła nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta lub doktoranta;
 
5) śmierci Członka Koła.
 
§ 16
 
Członek zwyczajny SKAP ma prawo:
 
1) wybierać i być wybranym do władz Koła;
 
2) zabierać głos na posiedzeniach Koła, zgłaszać wnioski i interpelacje;
 
3) oceniać i krytykować działalność Zarządu i jego członków;
 
4) korzystać z innych praw przysługujących członkom Koła.
 
§ 17
 
Członek honorowy Koła ma prawo :
 
1) aktywnie reprezentować Koło na różnego rodzaju imprezach naukowych (seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach, zawodach projektowych, obozach naukowych itp.);
 
2) zabierać głos na posiedzeniach Koła, zgłaszać wnioski i interpelacje;
 
3) oceniać i krytykować działalność Zarządu i jego członków;
 
4) korzystać z innych praw przysługujących członkom Koła.
 
§ 18
 
Członek SKAP ma obowiązek:
 
1) brać aktywny udział w działalności Koła; konferencjach, sympozjach, zjazdach, zawodach projektowych, obozach naukowych itp.);
 
2) aktywnie reprezentować Koło na różnego rodzaju imprezach naukowych (seminariach,
 
3) przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz uchwał władz Koła;
 
4) dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej.
 
§ 19
 
Członek SKAP nie może rozpowszechniać materiałów szkoleniowo-edukacyjnych, przeznaczonych dla członków Koła, osobom spoza Koła, bez zgody Zarządu Koła. O konsekwencjach nieprzestrzegania tej zasady decyduje Zarząd Koła.
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Władze Koła
 
§ 20
 
Władzami Koła są:
 
1) Walne Zebranie Członków Koła;
 
2) Zarząd Koła;
 
3) Rada Koła.
 
§ 21
 
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.
 
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa Koła: raz na rok akademicki lub na wniosek 1/4 ogólnej liczby Członków Koła.
 
3. Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania Członków Koła ustala Zarząd Koła. Jest on zobowiązany ogłosić o tym co najmniej na tydzień przed zebraniem
 
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy Członkowie Koła oraz osoby współpracujące i zaproszeni goście.
 
5. Nad obradami Walnego Zebrania kontrolę sprawuje i nimi kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym jest Prezes Zarządu Koła, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.
 
§ 22
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
 
1) przyjmowanie sprawozdania i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 
2) wybieranie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu;
 
3) określanie kierunków działalności;
 
4) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Koła;
 
5) uchwalanie zmian w niniejszym regulaminie.
 
§ 23
 
Pracami Koła kieruje Zarząd Koła.
 
§ 24
 
Zarząd Koła wybierany jest co roku przez Walne Zebranie Członków Koła. Zarząd składa się z 3 osób:
 
Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
 
§ 25
 
1. Do kompetencji Zarządu należy:
 
1) kierowanie bieżącą działalnością Koła;
 
2) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 
3) opracowanie planów pracy Koła: perspektywicznego i roboczego;
 
4) opracowanie koncepcji rozwoju;
 
5) ustalanie składu osobowego delegacji na imprezy oraz obozy naukowe;
 
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania oraz Rady Koła.
 
2. Prezes Koła, bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa, może składać jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Zarządu Koła.
 
§ 26
 
Obowiązki Członków Zarządu:
 
1) Prezesa:
 
a) koordynowanie prac Zarządu;
 
b) reprezentowanie Koła;
 
c) kontaktowanie się z Władzami Uczelni;
 
d) kontaktowanie się z firmami lub kontrolowanie pracy koordynatora ds.
 
Partnerów;
 
2) Sekretarza:
 
a) koordynowanie udziału Koła we wszelkich imprezach, targach, piknikach, konferencjach itp.;
 
b) odpowiadanie za rekrutację oraz integrację;
 
c) marketing (m.in. sprawy związane ze stronami społecznościowymi) lub kontrolowanie pracy koordynatora ds. marketingu i PR;
 
d) zajmowanie się kwestiami organizacyjnymi;
 
3) Skarbnika:
 
1) odpowiadanie za finanse Koła.
 
§ 27
 
Zarząd Koła może powoływać grupy robocze oraz koordynatorów tych grup jeśli wynika to z bieżących potrzeb i podejmowanych inicjatyw. Zarząd także może zawiesić działalność grup roboczych oraz odwołać koordynatorów tych grup.
 
§ 28
 
Koordynator jest odpowiedzialny za pracę grup roboczych przed Zarządem Koła.
 
§ 29
 
Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.
 
§ 30
 
Zarząd Koła lub osoby wchodzące w jego skład mogą być odwołane w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków. Odwołanie Zarządu lub jego członka następuje na Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 31
  
Radę Koła tworzą członkowie Zarządu Koła, koordynatorzy i wicekoordynatorzy grup roboczych oraz delegaci: do Rady Wydziału i do Rady Kół Naukowych. Dodatkowo Zarząd ma prawo poszerzyć skład Rady Koła w zależności od bieżących potrzeb. Każdy członek Rady Koła ma prawo głosu.
 
§ 32
Rada Koła ma za zadanie usprawnić komunikacje między koordynatorami a Zarządem, a w konsekwencji prace całego Koła. Rada Koła powinna zbierać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
§ 33
Do kompetencji Rady Koła należy: 
1) doradzanie Zarządowi; 
2) podjęcie uchwały o skreśleniu osoby z listy członków Koła na wniosek jednego z członków Rady większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 
 
ROZDZIAŁ V
 
Opiekun Koła
 
§ 34
Opiekunem naukowym Koła może być pracownik Politechniki Warszawskiej.
 
§ 35
Opiekun Koła wybierany jest na czas nieokreślony.
 
§ 36
Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
 1. wspieranie i koordynacja działalności Koła;
 2. zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji.
 
 
ROZDZIAŁ VI
 
Majątek i finanse Koła
 
§ 37
 1. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
 2. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
  1. przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;
  2. przekazanych przez sponsorów w formie darowizny;
  3. wypracowanych przez członków koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami;
  4. dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie członków.
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
Postanowienia ogólne i końcowe
 
§ 38
Wszelkie postanowienia Władz Koła podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 
§ 39
 1. Postanowienia Władz Koła nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawowymi, Statutem Politechniki Warszawskiej lub z niniejszym Regulaminem.
 2. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki Warszawskiej.
 3. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub niniejszym Regulaminem.
 
§ 40
 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą nastąpić na Zwyczajnym bądź Walnym Zebraniu Członków Koła w głosowaniu jawnym. Nowy Regulamin zostaje przegłosowany bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania;
 2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Politechniki Warszawskiej.
 
§ 41
Rozwiązanie Koła następuje:
 1. na wniosek ponad połowy Członków Koła na Walnym Zebraniu lub na wniosek Zarządu, na podstawie podjętej uchwały. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania; Politechniki Warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
 2. na mocy uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej podjętej na wniosek Rektora
 3. decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej o wykreśleniu z Rejestru.
 
§ 42
W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie decyzja o rozwiązaniu Koła może zapaść w drugim terminie bez wymaganego quorum.